Tel : 0-2680-5800

สีฉนวนสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ แสดงตารางสีฉนวนสายไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดสีของสายไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ฉบับปี 2556

 

การที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสีของสายไฟฟ้าก็เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานIEC ที่เป็นมาตรฐานสากลที่นานาชาติยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

 

ซึ่งประเทศเรารับเอามาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงทั้งสำหรับสายไฟฟ้าหลายๆชนิดและสำหรับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ซึ่งมีข้อดีคือ

 

 1. ข้อกำหนดในมาตรฐานมีที่มาที่ไปในการอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ
 2. ช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้าในทุกประเทศทั่วโลกที่อ้างอิงมาตรฐาน IEC เหมือนกัน ต่างก็ทำงานอยู่บนพื้นฐานข้อกำหนดและมาตรฐานของสายไฟฟ้าเดียวกัน หากต้องทำงานร่วมกันก็สามารถทำได้โดยสะดวก
สีฉนวนสายไฟฟ้า

ตารางแสดงสีของฉนวนสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 โดยกำหนดดังนี้

 1. สายไฟฟ้า แกนเดี่ยว ไม่กำหนดสี
 2. สายไฟฟ้า 2 แกน สีฟ้า และน้ำตาล
 3. สายไฟฟ้า 3 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล
 4. สายไฟฟ้า 3 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีน้ำตาล ดำ เทา
 5. สายไฟฟ้า 4 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง น้ำตาล ดำ เทา
 6. สายไฟฟ้า 4 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีฟ้า น้ำตาล ดำ เทา
 7. สายไฟฟ้า 5 แกน สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล ดำ เทา

ข้อกำหนดสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแรงดันต่ำ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ดังนี้

 1. สายไฟฟ้านิวทรัล (สายศูนย์) ใช้สีฟ้า 
 2. สายไฟฟ้าสำหรับสายดิน ใช้สายสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง หรือเป็นสายเปลือย
 3. สายไฟฟ้าสำหรับเส้นสายไฟของระบบไฟฟ้า 1 เฟส ใช้สีอื่นใดที่ต่างจากสายนิวทรัลและสายต่อลงดิน
 4. สายไฟฟ้าสำหรับเส้นสายไฟของระบบไฟฟ้า 3 เฟส ใช้สายที่มีสีฉนวนหรือทำเครื่องหมายเป็นสีน้ำตาล สีดำ และสีเทา สำหรับเฟส 1, 2 และ 3 ตามลำดับ 
 5. สายไฟฟ้าแกนเดียวขนาด 16 ตร.มม. ขึ้นไปสามารถใช้วิธีทำเครื่องหมายที่ปลายสายไฟฟ้าแทนการกำหนดสีได้

ข้อกำหนดข้างต้น ยกเว้นสายไฟฟ้าที่ใช้เป็นสายไฟเมนเข้าอาคาร (สายออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าถึงเมนสวิตช์) โดยจะเห็นว่าในระบบไฟฟ้า 1 เฟส มาตรฐานการติดตั้งไม่ได้กำหนดให้สายเส้นไฟต้องใช้แต่เฉพาะสายสีน้ำตาลเท่านั้น

ดังนั้นในระบบไฟฟ้า 1 เฟสตามบ้านเรือนทั่วไป สามารถเลือกใช้สายไฟฟ้าโดยเส้นไฟเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีฟ้า, สีเขียว และสีเขียวแถบเหลืองได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สาย 60227 IEC 01 (THW) สีดำสำหรับวงจรเต้ารับ ใช้สีขาวสำหรับวงจรแสงสว่าง และใช้สีแดงสำหรับเครื่องปรับอากาศ เพื่อความสะดวกในการแยกวงจรได้ แต่สายนิวทรัลของทุกวงจรต้องใช้สีฟ้า และสายดินต้องใช้สีเขียวหรือเขียวแถบเหลืองเท่านั้น

สีฉนวนสายไฟฟ้า

ข้อมูลสีฉนวนสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก.11-2553

 

สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 (THW)

 • ขนาด 1.5 – 10 ตร.มม. มีสีฉนวนสายไฟฟ้ามาตรฐาน 10 สี ได้แก่
  สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ,สีเทา,สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีขาว,สีเขียว และ สีเขียวแถบเหลือง
 • ขนาด 16 ตร.มม. มีสีฉนวนสายไฟฟ้า โดยใช้ สีดำ เป็นมาตรฐาน

VAF และ VAF-G

 • สายไฟฟ้า 2 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า คือ สีฟ้า และ สีน้ำตาล
 • สายไฟฟ้า 3 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า คือ สีน้ำตาล,สีเขียวแถบเหลือง และ สีฟ้า
 • เปลือกของสายไฟฟ้าต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

 

สายไฟฟ้า NYY, สายไฟฟ้า 60227 IEC 10, สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 หลายแกน  ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า ดังนี้

 • สายไฟฟ้า 2 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีฟ้า และ สีน้ำตาล
 • สายไฟฟ้า 3 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง , สีฟ้า และ สีน้ำตาล
 • สายไฟฟ้า 3 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
 • สายไฟฟ้า 4 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีเขียวแถบเหลือง,สีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
 • สายไฟฟ้า 4 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
 • สายไฟฟ้า 5 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
สายไฟฟ้า

ข้อมูลสีฉนวนสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.11-2553  และ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE  ตามมาตรฐาน IEC

 

สายไฟฟ้า NYY และ VCT 1 แกน

 • สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า คือ สีดำ และ เปลือกสีดำ

สายไฟฟ้า 0.6/1 kV CV และ 0.6/1 kV CV-FD

สายไฟฟ้า 1 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีขาว (สีธรรมชาติของ XLPE)
สายไฟฟ้า 2 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีฟ้า และ สีน้ำตาล
สายไฟฟ้า 3 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า และสีน้ำตาล
สายไฟฟ้า 3 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีน้ำตาล,สีดำ และสีเทา
สายไฟฟ้า 4 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีฟ้า,น้ำตาล,สีดำ และสีเทา
สายไฟฟ้า 5 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ และสีเทา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก