Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : 60227 IEC 10

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 10 ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 1.5-35 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 10 ที่ใช้เดินภายในบ้านและภายในอาคาร วางบนราง
Wire way, Cable tray, Ladder, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต,ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า,
เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย,วางบนรางเคเบิล,เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย

Price List

Data Sheet