Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : 60227 IEC 01 (THW)

โครงสร้างสาย : สายไฟ THW ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  450/750 V
จำนวนแกน : 1 แกน
ขนาด : 1.5-400 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟฟ้า THW ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

Price List

Data Sheet