Tel : 0-2680-5800

Corporate Governance

 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในและนอกองค์กร และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสื่อสารถึงมาตรฐานการ    ปฏิบัติตนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 2. กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่ามีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 3. คณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

 4. หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย รวมถึงรับ ข้อร้องเรียนและรายงานต่อกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เพื่อตัดสินความผิด และกำหนดบทลงโทษ

 

แนวทางการปฏิบัติ

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบ ผ่านสื่อของบริษัทฯ คือ อินทราเน็ต เว็บไซต์ จดหมายข่าว และการจัดอบรม

 3. พนักงานไม่ละเลยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานตรวจสอบทราบ (สามารถส่งอีเมล์ร้องเรียนได้ที่ anticorruption@pdcable.com หรือกล่องรับความคิดเห็นที่ออฟฟิศฝ่ายทรัพยากรบุคคล) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

 4. ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดนโยบายบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

 1. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมไปถึง การสรรหาการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน และการจัดซื้อจัดจ้าง

 2. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องต่อไปนี้

  • รับของกำนัลได้มูลค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นไปตามประเพณีนิยม) ไม่รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

  • เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

  • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

( ชนินทร์ เย็นสุดใจ )

                                               ประธานกรรมการบริษัท

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting