Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : CVV-SWA

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PVC และเปลือก PVC มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน :  0.6/1(1.2) kV
จำนวนแกน :  2 – 30 แกน
ขนาด : 1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-1
 การใช้งาน : ใช้ต่อวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร วางบนรางเคเบิล หรือเดินร้อยท่อ

Data Sheet