Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : 60227 IEC 57

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 57 ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, อุณหภูมิ 90 องศา, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.75-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 57 ใช้ในป้ายโฆษณา, ใช้ต่อเข้าดวงโคม และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้

Data Sheet