Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : 60227 IEC 02 (THWF)

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 02 (THWF) ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :   450/750 V
ขนาด :  1.5-240 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 02 (THWF) ที่ใช้เดินในตู้ควบคุม, นอกจากนี้สามารถติดตั้งด้วยการเดินร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

Price List

Data Sheet