Tel : 0-2680-5800

Menu

เฟ้ลปส์ ดอด์จ เตรียมจัดกิจกรรม สนันสนุนการแข่งขันทักษะ

ช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปี 2562-2563

 

 

เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสายไฟฟ้าหนึ่งเดียวที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสนันสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ทั้งในภาคส่วนสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562-2563

เนื่องด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในวิชาไฟฟ้ากำลังตามมาตรฐานกำหนด และ เป็นช่างไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้นำการผลิตสายไฟฟ้าคุณภาพระดับโลก และ มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิต และองค์ความรู้ในเรื่องของสายไฟอย่างถูกต้อง จึงได้เข้าร่วมกำหนด เกณฑ์ กติกา และ เนื้อหาความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับใช้ในการแข่งขัน

โดยความรู้ทั้งหมดนั้น เฟ้ลปส์ ดอด์จ มีความหวังว่า นักศึกษา ระดับ ปวช.ทุกคน จะได้นำทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้งาน และมีความรู้เรื่องการติดตั้งสายไฟฟ้าอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนด

เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมีความมุ่งมั่น ที่จะร่วมพัฒนา พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลังทุกคน ให้มีความรู้เรื่องสายไฟฟ้าอย่างถูกต้องที่สุด และ เป็นบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ

 

 


เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้