Tel : 0-2680-5800

การเดินสายไฟในบ้าน

การเดินสายไฟภายในบ้าน  และชนิดสายไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้ง

เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคอีสานครั้งใหญ่ บ้าน หรือ อาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว มีความจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจ เช็คสภาพระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตรวจเช็คสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดหากพบว่ามีสายไฟฟ้ามีการชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หากต้องมีการแก้ไข หรือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ ภายในบ้าน หรือ อาคาร สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสายไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต มีดังนี้

1.ตำแหน่งติดตั้งสวิตช์ และเต้ารับ ควรติดตั้งให้อยู่สูงเหนือระดับที่น้ำอาจท่วมถึงได้

2.วงจรสายไฟย่อย สำหรับเต้ารับที่อยู่ชั้นล่าง (ชั้น 1) ของบ้านที่อยู่ในพื้นที่่ที่ปรากฎว่าเคยมีน้ำท่วมถึง หรืออยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ต้องมีการป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (ตัวกันดูด) ขนาด I△n ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์

3.ควรติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าไว้ที่ชั้นลอย หรือชั้น 2 ของบ้าน  เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม เราจะได้ทำการตัดไฟ เฉพาะชั้น 1 ของบ้านได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูดค่ะ

4.สำหรับบ้านชั้นเดียว ควรติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าให้ขอบล่างของตู้อยู่สูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.6 เมตรนะคะ บ้านหรืออาคาร 2 ชั้นขึ้นไป ต้องแยกวงจรสายไฟฟ้าย่อยอย่างน้อยชั้นละ 1 วงจร เพื่อให้สามารถแยกตัดไฟเฉพาะชั้นใดชั้นหนึ่งได้ค่ะ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ แสดงแผนผังการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน อย่างถูกวิธี

เดินสายไฟในบ้าน

จากภาพ คือ แผนผังการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยสายไฟฟ้าสำหรับวงจรย่อยสามารถเลือกติดตั้งได้ดังนี้

1.สายไฟฟ้า VAF สำหรับการเดินเกาะผนัง

2.สายไฟฟ้า ชนิด 60227 IEC 01 (THW) สำหรับการเนในช่องเดินสายร้อยท่อ

แสดงตารางชนิดสายไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าภายในบ้าน

สายไฟในบ้าน สายไฟฟ้า

1.สายไฟฟ้า ชนิด THW-A  คือ สายไฟฟ้าที่มีตัวนำเป็นอลูมิเนียมตีเกลียว หุ้มด้วยฉนวน PVC เป็นสายแกนเดี่ยว ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำขณะใช้งานสูงสุด 70 องศาเซลเซียส ลักษณะของสายไฟฟ้าคือ เป็นสายไฟฟ้าชนิดแกนเดี่ยวน้ำหนักเบา จึงเป็นที่นิยมใช้เดินลอยในอากาศบนเสาไฟฟ้าเข้าบ้านพักอาศัย สำหรับการใช้งานสายไฟฟ้า THW-A มีดังนี้


1.1 เดินบนเสาไฟฟ้า
1.2 เดินลอยในอากาศบนฉนวนลูกตุ้ม/ลูกถ้วย
1.3 เดินเข้าบ้าน อาคาร ไร่ สวน เดินไฟชั่วคราว

ข้อจำกัดในการใช้งาน คือ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุญาตให้ใช้สายไฟฟ้า THW-A เป็น  สายเมน ได้เฉพาะการติดตั้งสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร เท่านั้น

2. สาย 60227 IEC 01 (THW) เป็นสายไฟฟ้าชนิดแกนเดี่ยว มีตัวนำเป็นทองแดงเส้นเดี่ยว หรือตีเกลียว พิกัดแรงดัน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำขณะใช้งานสูงสุด 70 องศาเซลเซียส  การใช้งานสายไฟฟ้า 60227 IEC 01 (THW) มีดังนี้

2.1 ใช้งานได้ทั่วไป
2.2 เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
2.3 ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
2.4 ห้ามเดินบนรางเคเบิล ยกเว้นใช้เป็นสายดิน

3. สายไฟฟ้าชนิด VAF เป็นสายไฟฟ้าชนิดแบน มีตัวนำเป็นทองแดงแบบเส้นเดี่ยว หรือแบบตีเกลียว มีเปลือกนอกสีขาว พิกัดแรงดัน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำขณะใช้งานสูงสุด 70 องศาเซลเซียส การใช้งานสายไฟฟ้า VAF มีดังนี้

3.1 ใช้เดินเกาะผนัง
3.2 เดินนช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ
3.3 ห้ามฝังดิน

สำหรับสายไฟฟ้ากลุ่ม Household ที่ใช้สำหรับติดตั้งภายในบ้านเรือน อาคาร และที่อยู่อาศัย  จะมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 300V-750V ได้แก่ สาย 60227 IEC01 (THW),VCT,VAF,NYY

 

โดยการเลือกสายไฟฟ้าสำหรับ บ้านพักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตของสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC  เพราะสายไฟฟ้าในกลุ่มประเภท Household รวมไปถึงสายโทรศัพท์ เป็นสายไฟที่ใกล้ตัวผู้อยู่อาศัยมากที่สุด และอยู่รอบตัวของผู้ใช้ตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

1.ตัวนำทองแดง  มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด

2.ฉนวนและเปลือก สายไฟต้องเลือกใช้ PVC เกรดพิเศษที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไม่รั่วไหลมาทำอันตรายแก่ผู้ใช้งาน และสายไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ากลุ่ม Household 

เดินสายไฟในบ้าน
เดินสายไฟในบ้าน

จากที่ เฟ้ลปส์ ดอด์จ กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น อย่าลืมว่า การติดตั้งสายไฟฟ้า หรือ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งสายไฟฟ้า ดังนี้

1.สำหรับบ้าน 2 ชั้น ควรแยกตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าหลัก ไว้ที่ชั้น 2
2.สำหรับบ้านชั้นเดียว แนะนำให้ติดตั้งตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าไว้ที่สูง ประมาณ 1.60 เมตรขึ้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกน้ำท่วม

นอกจากนี้ สายไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมนั้นควรทำการเปลี่ยนใหม่ทันที เนื่องจากสายไฟเสียหาย และเสื่อมสภาพแล้ว เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว หรือไฟ้ฟ้าดูดในภายหลังได้

เมื่อสายไฟเสื่อมสภาพชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ทันที เพราะอันตรายจากสายไฟฟ้ารั่วเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ถึงชีวิต

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในบ้าน ควรทำการติดตั้งด้วยช่างผู้ชำนาญการ และเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง ติดตั้งตรงตามมาตรฐานกำนด

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ติดตั้ง และ ผู้อยู่อาศัย  เพราะเรื่องสายไฟ ไม่ใช่อะไรก็ได้ การคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นเรื่องที่ต้องมาอันดับหนึ่ง ทั้งของผู้ติดตั้งเอง และ ผู้ใช้งาน

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Catalog    Price List 

Building Wire and Bare Conductor

Low voltage Power and Control Cables

มั่นใจ ปลอดภัย ติดตั้งด้วยงานคุณภาพ ต้องสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ #สายไฟที่ช่างมืออาชีพทุกคนเลือกใช้

พบตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ ได้ที่ https://www.pdcable.com/distribution-2/

Phelps Dodge Life Line ทุกสายคือชีวิต
มั่นใจ ปลอดภัย ต้องสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ
#ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุ

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #SafetyFirst
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต #การติดตั้งสายไฟฟ้า
#สายไฟฟ้า

เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต
#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

พบตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ ได้ที่ http://www.pdcable.com/distribution-2/

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

การเดินทางของพลังงานไฟฟ้า

และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า สายไฟ

ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ส่งมาถึงบ้านเราได้ยังไงนะ? แล้วสายไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นทางมาจนถึงปลายทางผู้ใช้งาน ใช้สายไฟฟ้าชนิดใดบ้าง?

วันนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้นำการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล จะมาอธิบายการเดินทางของพลังงานไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของเรา

โดยการเดินทางระยะไกลของพลังงานไฟฟ้าระดับหลายร้อยหลายพันเมกกะวัตต์จากโรงผลิตไฟฟ้ามีรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้

1. เริ่มต้นจากการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า 10 – 40 กิโลโวลต์ให้สูงขึ้นถึงระดับ 230 หรือ 500 กิโลโวลต์ เพื่อลดความสูญเสียในสายส่ง แล้วส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งแรงดันสูง (Transmission line) ที่เป็นตัวนำอลูมิเนียมเปลือยเสริมแกนเหล็กชนิด ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) ติดตั้งบนเสาสูงโครงสร้างโลหะ เดินทางข้ามจังหวัดเป็นระยะทางไกลจากโรงไฟฟ้ามาถึงเขตชุมชนเมือง

2.จากนั้นสถานีไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่จะแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลงเป็นไฟฟ้าแรงดันสูง 115 หรือ 69 กิโลโวลต์ แล้วส่งจ่ายไฟฟ้าต่อไปโดยใช้สายตัวนำอลูมิเนียมเปลือย AAC (All Aluminum Stranded Conductor) ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าคอนกรีต

3.เมื่อถึงสถานีไฟฟ้าย่อยจะแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นแรงดันปานกลาง 22, 24 หรือ 33 กิโลโวลต์ (ขึ้นอยู่กับระบบการจ่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่) แล้วส่งผ่านสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกชนิด SAC (Spaced Aerial Cable) ซึ่งติดตั้งบนเสาไฟฟ้าคอนกรีต

4.เมื่อใกล้ถึงผู้ใช้งานก็จะแปลงแรงดันไฟฟ้าลงอีกครั้งเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำแล้วจ่ายผ่านสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนชนิด WPC (Weather Proof Cable) ส่งมาที่อาคารบ้านเรือนของเราค่ะ

สำหรับลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน หรือห้างสรรพสินค้า จะซื้อไฟฟ้าแรงดันสูง 115 หรือ 69 กิโลโวลต์ หรือแรงดันปานกลาง 22, 24 หรือ 33 กิโลโวลต์จากการไฟฟ้าโดยตรงโดยมีหม้อแปลงของตัวเองสำหรับแปลงเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อใช้งานภายใน

ที่กล่าวมานั้นเป็นการส่งจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบสายอากาศ คือส่งผ่านสายไฟฟ้าที่ติดตั้งแขวนลอยในอากาศบนเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีหลักที่ใช้ส่งจ่ายไฟฟ้าในบ้านเราและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป

แต่นอกจากนี้แล้วยังมีการส่งจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบสายใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันมีใช้ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยวที่ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามปราศจากเสาและสายไฟฟ้าที่รกรุงรัง

โดยสายไฟฟ้าใต้ดินจะเป็นสายไฟตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน XLPE (Cross-linked Polyethylene) มีชิลด์โลหะสำหรับสายไฟแรงดันปานกลางและสายไฟแรงดันสูง มีชั้นของวัสดุกันน้ำกันความชื้น และมีเปลือกชั้นนอกที่ทำจาก PE (Polyethylene) หรือ PVC (Polyvinyl Chloride) ซึ่งทำให้สายไฟฟ้าใต้ดินมีความปลอดภัยสูง มีความแข็งแรง กันน้ำและความชื้นได้ดี สามารถติดตั้งในท่อร้อยสายที่ฝังใต้ดินหรือฝังดินได้โดยตรง

โดยสายไฟฟ้าใต้ดินนี้สามารถผลิตให้ครอบคลุมการใช้งานได้ทั้งระดับแรงดันสูง แรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำ Phelps Dodge สามารถผลิตสายใต้ดินได้ถึงระดับแรงดัน 245 กิโลโวลต์ และ Phelps Dodge ยังมีห้องทดสอบแรงดันฟ้าผ่า (Lightning Impulse Voltage Test) ที่สามารถสร้างแรงดันทดสอบได้สูงถึง 1050 กิโลโวลต์

ทุกการเดินทางของพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ มีส่วนร่วมในหน้าที่ที่สำคัญนี้มายาวนานกว่า 50 ปี  สายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า จากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงครอบคลุมไปจนถึงสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์และครัวเรือน

ในทุกๆ จุดของการเดินทางของพลังงานไฟฟ้าที่แสนไกลนั้น สายไฟฟ้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านพลังงานไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้น สายไฟฟ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีการออกแบบและผลิตได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มีความแข็งแรง ทนทาน และมี ความปลอดภัยสูงสุด

ดังนั้นสายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตสายไฟฟ้า อาทิเช่น ทองแดงบริสุทธิ์เกรด A ที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.99% เพื่อให้สายไฟฟ้านำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด

ฉนวนและเปลือกสายไฟฟ้าผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำ และเราใช้วัตถุดิบที่เป็นของใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ทุกเส้นมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

เพราะฉะนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้าจึงไม่ใช่อะไรก็ได้ เนื่องจาก สายไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกใช้สายไฟฟ้า เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตเราตลอดจนผู้คนที่อยู่รอบข้างและคนที่เรารักค่ะ

แล้วสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ที่บ้านของคุณใช้สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ อยู่หรือเปล่า

สอบถามหรือสั่งซื้อสายโทรศัพท์

Line OA: @phelpsdodge_th

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

Tel. ‭02 680 5800‬

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก