Project References

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.2511 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้าในประเทศไทยและ กลุ่มบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา 50ปี ที่ผ่านมาเราเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลในประเทศไทย โดยริเริ่มนำเทคโนโลยีตลอดจนกระบวนการผลิตใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิ์ภาพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้เราความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางในระดับโลก