โครงการ BITEC 2 ใช้สายไฟ CV, THW, IN, CVV, XLPE
Project BITEC 2
Cable CV, THW, IN, CVV, XLPE