Tel : 0-2680-5800

สีฉนวนสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ แสดงตารางสีฉนวนสายไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดสีของสายไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ฉบับปี 2556

 

การที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสีของสายไฟฟ้าก็เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานIEC ที่เป็นมาตรฐานสากลที่นานาชาติยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

 

ซึ่งประเทศเรารับเอามาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงทั้งสำหรับสายไฟฟ้าหลายๆชนิดและสำหรับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ซึ่งมีข้อดีคือ

 

 1. ข้อกำหนดในมาตรฐานมีที่มาที่ไปในการอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ
 2. ช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้าในทุกประเทศทั่วโลกที่อ้างอิงมาตรฐาน IEC เหมือนกัน ต่างก็ทำงานอยู่บนพื้นฐานข้อกำหนดและมาตรฐานของสายไฟฟ้าเดียวกัน หากต้องทำงานร่วมกันก็สามารถทำได้โดยสะดวก
สายไฟฟ้า สีฉนวนสายไฟ

ตารางแสดงสีของฉนวนสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 โดยกำหนดดังนี้

 1. สายไฟฟ้า แกนเดี่ยว ไม่กำหนดสี
 2. สายไฟฟ้า 2 แกน สีฟ้า และน้ำตาล
 3. สายไฟฟ้า 3 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล
 4. สายไฟฟ้า 3 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีน้ำตาล ดำ เทา
 5. สายไฟฟ้า 4 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง น้ำตาล ดำ เทา
 6. สายไฟฟ้า 4 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีฟ้า น้ำตาล ดำ เทา
 7. สายไฟฟ้า 5 แกน สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล ดำ เทา

ข้อกำหนดสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแรงดันต่ำ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ดังนี้

 1. สายไฟฟ้านิวทรัล (สายศูนย์) ใช้สีฟ้า 
 2. สายไฟฟ้าสำหรับสายดิน ใช้สายสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง หรือเป็นสายเปลือย
 3. สายไฟฟ้าสำหรับเส้นสายไฟของระบบไฟฟ้า 1 เฟส ใช้สีอื่นใดที่ต่างจากสายนิวทรัลและสายต่อลงดิน
 4. สายไฟฟ้าสำหรับเส้นสายไฟของระบบไฟฟ้า 3 เฟส ใช้สายที่มีสีฉนวนหรือทำเครื่องหมายเป็นสีน้ำตาล สีดำ และสีเทา สำหรับเฟส 1, 2 และ 3 ตามลำดับ 
 5. สายไฟฟ้าแกนเดียวขนาด 16 ตร.มม. ขึ้นไปสามารถใช้วิธีทำเครื่องหมายที่ปลายสายไฟฟ้าแทนการกำหนดสีได้

ข้อกำหนดข้างต้น ยกเว้นสายไฟฟ้าที่ใช้เป็นสายไฟเมนเข้าอาคาร (สายออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าถึงเมนสวิตช์) โดยจะเห็นว่าในระบบไฟฟ้า 1 เฟส มาตรฐานการติดตั้งไม่ได้กำหนดให้สายเส้นไฟต้องใช้แต่เฉพาะสายสีน้ำตาลเท่านั้น

ดังนั้นในระบบไฟฟ้า 1 เฟสตามบ้านเรือนทั่วไป สามารถเลือกใช้สายไฟฟ้าโดยเส้นไฟเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีฟ้า, สีเขียว และสีเขียวแถบเหลืองได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สาย 60227 IEC 01 (THW) สีดำสำหรับวงจรเต้ารับ ใช้สีขาวสำหรับวงจรแสงสว่าง และใช้สีแดงสำหรับเครื่องปรับอากาศ เพื่อความสะดวกในการแยกวงจรได้ แต่สายนิวทรัลของทุกวงจรต้องใช้สีฟ้า และสายดินต้องใช้สีเขียวหรือเขียวแถบเหลืองเท่านั้น

สายไฟฟ้า

ข้อมูลสีฉนวนสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก.11-2553

 

สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 (THW)

 • ขนาด 1.5 – 10 ตร.มม. มีสีฉนวนสายไฟฟ้ามาตรฐาน 10 สี ได้แก่
  สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ,สีเทา,สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีขาว,สีเขียว และ สีเขียวแถบเหลือง
 • ขนาด 16 ตร.มม. มีสีฉนวนสายไฟฟ้า โดยใช้ สีดำ เป็นมาตรฐาน

VAF และ VAF-G

 • สายไฟฟ้า 2 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า คือ สีฟ้า และ สีน้ำตาล
 • สายไฟฟ้า 3 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า คือ สีน้ำตาล,สีเขียวแถบเหลือง และ สีฟ้า
 • เปลือกของสายไฟฟ้าต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

 

สายไฟฟ้า NYY, สายไฟฟ้า 60227 IEC 10, สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 หลายแกน  ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า ดังนี้

 • สายไฟฟ้า 2 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีฟ้า และ สีน้ำตาล
 • สายไฟฟ้า 3 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง , สีฟ้า และ สีน้ำตาล
 • สายไฟฟ้า 3 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
 • สายไฟฟ้า 4 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีเขียวแถบเหลือง,สีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
 • สายไฟฟ้า 4 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
 • สายไฟฟ้า 5 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ และ สีเทา
สายไฟฟ้า

ข้อมูลสีฉนวนสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.11-2553  และ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE  ตามมาตรฐาน IEC

สายไฟฟ้า NYY และ VCT 1 แกน

 • สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า คือ สีดำ และ เปลือกสีดำ

สายไฟฟ้า 0.6/1 kV CV และ 0.6/1 kV CV-FD

สายไฟฟ้า 1 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีขาว (สีธรรมชาติของ XLPE)
สายไฟฟ้า 2 แกน ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีฟ้า และ สีน้ำตาล
สายไฟฟ้า 3 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า และสีน้ำตาล
สายไฟฟ้า 3 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าสีน้ำตาล,สีดำ และสีเทา
สายไฟฟ้า 4 แกน (ไม่มีสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีฟ้า,น้ำตาล,สีดำ และสีเทา
สายไฟฟ้า 5 แกน (รวมสายดิน) ใช้สีฉนวนสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ และสีเทา

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting