Tel : 0-2680-5800

สายไฟฟ้าสายทนไฟใช้กับที่ใดบ้าง

สายทนไฟ สายไฟฟ้า

“วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต” คือ วงจรไฟฟ้าที่ออกแบบให้สามารถทนต่อความร้อนจากอัคคีภัย มีความแข็งแรงทางกลเป็นพิเศษ คงสภาพความปลอดภัยต่อกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนที่ติดอยู่ในสถานที่เกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ในอาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษ

ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยหรือเข้าใช้งานอาคารเป็นจำนวนมาก เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆจึงไม่สามารถอพยพหนีภัยได้ง่าย นอกจากนี้ วงจรไฟฟ้าปกติจะถูกตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่วเมื่อฉีดน้ำดับเพลิง  และเมื่อวงจรไฟฟ้าปกติถูกเพลิงเผาไหม้ หรือถูกกระแทกกดทับต่างๆ จะชำรุดเสียหายไม่สามารถทำงานได้ แต่ในภาวะเช่นนี้ วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ยังจำเป็นต้องมีไฟฟ้าเพื่อให้สามารถทำงานอยู่ได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตจึงต้องเป็นสายไฟฟ้าทนไฟที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพียงพอสำหรับการอพยพหนีภัย และการเข้าช่วยเหลือของทีมผจญเพลิงหรือทีมกู้ภัย

อาคารที่กำหนดให้ต้องมีวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตและต้องติดตั้งด้วยสายทนไฟ ได้แก่ 

1) อาคารสูง (อาคารที่มีความสูง 23 เมตรขึ้นไป)

2) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีขนาดพื้นที่รวม 10,000 ตร.ม ขึ้นไป)

3) อาคารหรือสถานที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

4) โรงมหรสพ สถานบริการ โรงแรม อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ดิน

(เช่น ชั้นใต้ดินของอาคารทั่วไป อาคารจอดรถใต้ผิวดิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อุโมงค์ใต้ดิน เป็นต้น )

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตที่ต้องใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน มีดังนี้ 

1.ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 

2.ระบบสัญญานเตือนอัคคีภัย

3.ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

4.ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ

5.ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายไฟและควัน

6.ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

7.ระบบสื่อสารฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

8.ระบบลิฟต์ผจญเพลิง

โดยแบ่งออกเป็นระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง (ข้อ 1 และ 2) และระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก (ข้อ 3 – 8) ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของสายทนไฟที่ใช้กับระบบทั้งสองดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตที่ต้องใช้สายทนไฟ

สายทนไฟ

ตารางวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ตู้ MDB,EMDB ชั้นเหนือดิน (ตั้งแต่ ชั้น 1 ขึ้นไป)

สายทนไฟ

สำหรับอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน (เช่น ชั้นใต้ดินของอาคารทั่วไป อาคารจอดรถใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดิน อุโมงค์ใต้ดิน เป็นต้น) มีการแบ่งวงจรไฟฟ้าเป็น 3 ประเภทตามโหลดการใช้งานคือ ประเภทที่ 1 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยตามปกติ, ประเภทที่ 2 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง และ ประเภทที่ 3 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก โดยระบบที่ต้องใช้สายทนไฟคือประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 และมีการกำหนดคุณสมบัติของสายทนไฟที่ใช้กับระบบทั้งสองดังตารางที่ 2

สายทนไฟ สายไฟ

ตารางวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ตู้ MDB, EMDB ชั้นใต้ดิน ( BASEMENT )

สายทนไฟ

สายทนไฟ PDFireTec ของเฟ้ลปส์ดอด์จ ผ่านมาตรฐานทนไฟ BS 6387 category CWZ ซึ่งเป็นระดับชั้นการทนไฟสูงสุด และมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯกำหนด สามารถใช้กับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตตามที่กำหนดในมาตรฐานการติดตั้งฯได้ทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง สายทนไฟ สายไฟคุณสมบัติพิเศษ จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ คลิกเลย

อ่านข้อมูลเพิ่ม Low Smoke & Halogen Free คลิกเลย

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Price List-ข้อมูลราคา

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting