Tel : 0-2680-5800

ขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 

สายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า

การออกแบบและเลือกใช้สายไฟฟ้าสำหรับวงจรมอเตอร์ไฟฟ้านั้น มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ วสท. และเพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น ชนิดของมอเตอร์ จำนวนมอเตอร์ในวงจรย่อย ความต่อเนื่องของการใช้งานมอเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อขนาดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟฟ้า ซึ่งผู้ออกแบบต้องพิจารณาเลือกขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสม

วันนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงนำตารางการเลือกขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมาฝาก เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้สายไฟฟ้าค่ะ โดยเป็นตารางแนะนำขนาดสายไฟฟ้าสำหรับวงจรย่อยของมอเตอร์กระแสสลับตัวเดียว ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ใช้งานประเภทต่อเนื่อง โดยใช้สายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 01 (THW), NYY และ CV ค่ะ 

นอกจากการแนะนำขนาดของสายไฟฟ้าที่เหมาะสมแล้ว ในตารางยังมีการแนะนำขนาดของท่อร้อยสาย และความยาวสายสูงสุดที่ให้ค่าแรงดันตก (Voltage drop) ไม่เกิน 3% และ 5% อีกด้วยค่ะ 

อย่างไรก็ตาม ขนาดสายไฟฟ้าในตารางเป็นค่าแนะนำที่ได้จากการคำนวณด้วยค่ากระแสโดยประมาณของมอเตอร์ทั่วไป ในการเลือกขนาดสายจริงควรยืนยันโดยการคำนวณด้วยค่ากระแสของมอเตอร์ที่จะใช้งานจริงอีกครั้ง

ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ วสท. กรณีวงจรมอเตอร์ทั่วไป สายของวงจรย่อยที่จ่ายไฟให้มอเตอร์ตัวเดียว ต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 125 ของพิกัดกระแสโหลดสูงสุดของมอเตอร์ และสายของวงจรย่อยมอเตอร์ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม.

รายละเอียดตารางแสดงขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสสลับ

1 เฟส และ 3 เฟส 400V

โดยใช้สาย 60227 IEC 01 (THW) NYY 1 แกน

สายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียดตารางแสดงขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสสลับ

1 เฟส และ 3 เฟส 400V

โดยใช้สาย 0.6/1 kV CV 1 แกน

สายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting