Tel : 0-2680-5800

แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในและนอกองค์กร และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสื่อสารถึงมาตรฐานการ    ปฏิบัติตนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 2. กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่ามีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 3. คณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

 4. หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย รวมถึงรับ ข้อร้องเรียนและรายงานต่อกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เพื่อตัดสินความผิด และกำหนดบทลงโทษ

 

แนวทางการปฏิบัติ

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบ ผ่านสื่อของบริษัทฯ คือ อินทราเน็ต เว็บไซต์ จดหมายข่าว และการจัดอบรม

 3. พนักงานไม่ละเลยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานตรวจสอบทราบ (สามารถส่งอีเมล์ร้องเรียนได้ที่ anticorruption@pdcable.com หรือกล่องรับความคิดเห็นที่ออฟฟิศฝ่ายทรัพยากรบุคคล) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

 4. ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดนโยบายบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

 1. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมไปถึง การสรรหาการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน และการจัดซื้อจัดจ้าง

 2. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องต่อไปนี้

  • รับของกำนัลได้มูลค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นไปตามประเพณีนิยม) ไม่รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

  • เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

  • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

( ชนินทร์ เย็นสุดใจ )

                                               ประธานกรรมการบริษัท