Tel : 0-2680-5800

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจปกติ โดย ก.ล.ต.ร่วมกำกับดูแลธุรกรรม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีคำสั่งที่ ส.88/2566 เรื่องให้อายัดทรัพย์สินของบริษัทฯ ในระยะเวลา 180 วัน ซึ่งคำสั่งอายัดฯ ดังกล่าวทาง ก.ล.ต.ไม่มีวัตถุประสงค์ในการปิดกิจการ และบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ โดยแนะนำให้บริษัทฯ นำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ พร้อมเหตุผลและเอกสารที่เกี่ยวข้องถึง ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาถอนอายัดเป็นรายกรณีไป


บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทาง ก.ล.ต. ที่ให้คำแนะนำ และให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุมัติถอนอายัดธุรกรรมที่ปกติเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญากับ คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำส่งรายละเอียดตามที่ ก.ล.ต. ต้องการเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาควบคู่กับการร่วมกำกับดูแล รวมทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีธุรกรรมใด ๆ ที่ผิดปกติ


ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ และส่งผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทฯ ต้องขออภัยคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ สำหรับความล่าช้า และอาจมีความจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมในบางกรณี รวมทั้งขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ และยังคงเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 


ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณสโรชิน ชีวิตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยมีเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวัฒนะ โรจนวิทูร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ครั้งนี้

วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาด้านวิชาการ ที่เกี่ยวกับสาขาไฟฟ้า ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะด้านไฟฟ้าเชี่ยวชาญในระบบสายไฟ ต่อยอดธุรกิจ EV Charger พัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะวิชาชีพ การฝึกอบรมและการฝึกประสบการณ์

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2555 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟเพื่ออนาคต ผู้สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

สายไฟ แข่งขับอาชีวศึกษา

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟเพื่ออนาคต ผู้สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการเริ่มเปิดรอบการแข่งขันระดับภาค เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดรอบการแข่งขันระดับชาติในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัด น่านค่ะ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ คือผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายเดียวของประเทศไทย ที่ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี สำหรับรอบการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2564 เฟ้ลปส์ ดอด์จได้สนับสนุนสายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 01 (THW) และ สายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 02 จำนวนรวม 33,600 เมตร เพื่อใช้ในงานแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาในครั้งนี้ อีกทั้งยังนำทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านสายไฟฟ้า ให้ความรู้และสอนทักษะการเลือกติดตั้งสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนด เพื่อให้น้องๆได้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

นอกจากนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ ยังได้ส่งมอบหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับสถาบันการศึกษาที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 100 เล่ม พร้อมแผงสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนให้กับน้องๆอาชีวศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ภาพบรรยากาศงาน 

สายไฟ อาชีวศึกษา (6)
สายไฟ อาชีวศึกษา (7)
สายไฟ อาชีวศึกษา (4)
สายไฟ อาชีวศึกษา
สายไฟ อาชีวศึกษา (13)
สายไฟ อาชีวศึกษา (9)
สายไฟ อาชีวศึกษา (12)
สายไฟ อาชีวศึกษา (14)
สายไฟ อาชีวศึกษา (11)
สายไฟ อาชีวศึกษา (15)
สายไฟ อาชีวศึกษา
สายไฟ อาชีวศึกษา (17)

เฟ้ลปส์ ดอด์จ และ ทีมงานทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ อาชีวิศึกษา จะได้รับความรู้เรื่องสายไฟฟ้า และ การเลือกใช้สายไฟได้อย่างถูกต้อง เพื่อเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งสายไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟเพื่ออนาคต
เลือกสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02-680-5800‬
Email: marketing@pdcable.com
export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้าคุณภาพสูง

สนับสนุนสายไฟฟ้า ให้แด่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ ๑๒

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๑ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฐานปฏิบัติการ

สนับสนุนสายไฟ
เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้าคุณภาพสูง มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก สนับสนุนสายไฟฟ้า ให้แด่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ ๑๒ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๑ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฐานปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันชายแดน และป้องกันประเทศ ระหว่างไทย-กัมพูชา
สำหรับการสนับสนุนสายไฟในครั้งนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้ส่งมอบสายไฟฟ้าจำนวนความยาวรวมทั้งสิ้น 10,300 เมตรมูลค่ารวม 447,096 บาท

โดยมีคุณสโรชิน ชีวิตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟคุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ให้แด่ ทีมปฏิบัติภารกิจ ชุดควบคุมทหารพรานที่ ๑๒ โดยมี ส.อ.ธเนตร์ จันทร์หอม และ ส.ท. ชลสิทธิ์ ชูเมือง ทีมงานตัวแทนรับมอบสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ  อีกทั้งคุณสโรชิน ได้เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าที่ระลึกจาก พ.อ. เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.กรม ทพ.๑๒ ในภารกิจส่งมอบสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ในครั้งนี้

เฟ้ลปส์ ดอด์จ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสายไฟ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่สำคัญครั้งนี้ให้แด่กำลังพลตามแนวชายแดน เพื่อให้ฐานปฏิบัติการชุดควบคุมทหารพรานที่ ๑๒ ได้นำสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ใช้ในการติดตั้ง เพื่อนำส่งกระแสไฟฟ้าใช้งานภายในฐานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ภาพบรรยากาศ เฟ้ลปส์ ดอด์จ สนับสนุนสายไฟฟ้า คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก

สายไฟ
สายไฟ
สายไฟ
สายไฟ
เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟเพื่ออนาคต
เลือกสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02-680-5800‬
Line OA: @phelpsdodge_th
Email: marketing@pdcable.com
export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ งานสัมมนาเชิงวิชาการ

IEEE Power & Energy Series: Power Engineering & Infrastructure

สัมมนาสายไฟ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ รวมภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการสายไฟฟ้า งาน  IEEE Power & Energy Series : Power Engineering & Infrastructure ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ : โครงสร้าง พื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการสายไฟฟ้าในครั้งนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ และ ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน คุณกฤษณะ มากทรัพย์ Field Application Engineering Manager ได้นำความรู้ การทดสอบสายเคเบิลใต้ดิน Factory Acceptance Test และ On Site Testing พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีเคเบิลใต้ดินจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ มาบรรยายให้แก่ผู้ให้บริการออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ทดสอบปฏิบัติการและบำรุงรักษาภายในงานนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างเคเบิลใต้ดิน และการติดตั้งได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

รวมภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ

IEEE Power & Energy Series : Power Engineering & Infrastructure

คุณทวี บุญมีฤทธิ์ Business Manager, State Owned Enterprise พร้อมด้วยทีมงานวิศวกร เฟ้ลปส์ ดอด์จ มอบของที่ระลึกให้แด่คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง และ ทีมงาน ที่ได้มาเยี่ยมชมบูธและเทคโนโลยีการผลิตสายเคเบิลใต้ดินของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ภายในงาน สัมมนาเชิงวิชาการ IEEE Power & Energy Series : Power Engineering & Infrastructure 2022

คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง และ ทีมงาน ได้เยี่ยมชมบูธและเทคโนโลยีการผลิตสายเคเบิลใต้ดินของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ภายในงาน สัมมนาเชิงวิชาการ IEEE Power & Energy Series : Power Engineering & Infrastructure 2022

สัมมนาวิชาการสายไฟฟ้า
สัมมนาวิชาการสายไฟฟ้า
สัมมนาวิชาการสายไฟฟ้า

คุณกฤษณะ มากทรัพย์ Field Application Engineering Manager จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ รับมอบของที่ระลึกจาก ดร. อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง หลังจบการบรรยายสัมมนาเชิงวิชาการ IEEE Power & Energy Series : Power Engineering & Infrastructure 2022

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านเทคนิคการทดสอบสายเคเบิลใต้ดิน สามารถสอบถามข้อมูลทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้ที่
Technical Consultant: 026805885
Mr.Kritsana Marksap 0841959246

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Tel. ‭026805800‬

Line OA : @phelpsdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ เปิดสอนสัมมนาออนไลน์
PHELPS DODGE SMART ELECTRICIAN
เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

สัมมนา งานสัมมนา สายไฟ สายไฟฟ้า

เฟ้ลปส์ ดอด์จ วางรากฐานวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สอนหลักสูตรออนไลน์ “PHELPS DODGE SMART ELECTRICIAN” เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่าน ได้เรียนรู้ เข้าใจ เรื่องสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนด คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในการติดตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญสายไฟฟ้าในอนาคต

สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ทีมงานเฟ้ลปส์ ดอด์จ ขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรความรู้ฉบับเต็มเรื่องสายไฟจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าตัวจริง จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ ในหัวข้อ

✓ สายไฟสำหรับติดตั้งในอาคาร มาตรฐาน มอก.11-2553
✓ อัพเดทความรู้สายไฟฟ้า มาตรฐาน มอก. 11-2559
✓ เจาะลึกสายไฟแรงดันต่ำ CV-FD มาตรฐาน IEC 60502-1
✓ สายไฟคุณสมบัติพิเศษ FRC,LSHF สำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และ พื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด
✓ VDO ทดสอบสุดยอดคุณสมบัติสายทนไฟ จากห้องปฎิบัติการ เฟ้ลปส์ ดอด์จ

พร้อมกิจกรรมต่างๆ ภายใน Class สำหรับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าท่านใดที่สนใจให้ทางเฟ้ลปส์ ดอด์จ เปิดสอนความรู้สายไฟฟ้า เพื่อเสริมทักษะสายไฟฟ้านอกห้องเรียนให้กับน้องๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line OA: @phelpsdodge_th
Tel. ‭026805800‬
marketing@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ร่วมแรงร่วมใจ

ช่วยกันฝ่าวิกฤตของชาติเพื่อคนไทยทุกคน

เร่งด่วนส่งมอบสายไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยโควิด 19

โรงพยาบาลสนาม โควิด19 สายไฟ

จากมหันตภัยร้ายโรคโควิด 19 ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากในขณะนี้  เฟ้ลปส์ ดอด์จ ตระหนักดีถึงความทุกข์ของเพื่อนร่วมชาติ และเราอยากเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ไม่ต่างกับเมื่อครั้งการส่งมอบสายไฟฟ้าเพื่อให้ความช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าเมื่อปี 2561

ในครั้งนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้ส่งมอบสายไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนในการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน 2 ขนาด 900 เตียง  โดยโรงพยาบาลสนามนี้ได้ทำการจัดสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อสำหรับผู้ป่วยโควิด19 และ สถานที่ในการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ยังเป็นส่วนสถานที่ทำงานของทีมงานบุคลากรทางการแพทย์หน้างานอีกด้วย 

เฟ้ลปส์ ดอด์จ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 และ บุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ ให้การจัดส่งโรงพยาบาลสนามสำเร็จไปได้ด้วยดี

และเฟ้ลปส์ ดอด์จขอเป็นกำลังใจให้พวกเราคนไทยทุกคนก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เพื่ออนาคตที่เราจะร่วมสร้างให้ประเทศของเราก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน 

ภาพบรรยากาศการส่งมอบสายไฟ ณ โรงพยาบาลสนาม พลังแผ่นดิน 2

โรงพยาบาลสนาม สายไฟ โควิด 19
โควิด 19 โรงพยาบาลสนาม สายไฟ
สายไฟ โรงพยาบาลสนาม โควิด19
โรงพยาบาลสนาม โควิด19 สายไฟ
โควิด19 โรงพยาบาลสนาม สายไฟ
โรงพยาบาลสนาม สายไฟ โควิด19

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Price List-ข้อมูลราคา

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
Line@: @phelpsdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ภูมิใจเป็นส่วนสำคัญส่งต่อพลังงานจาก “NPS”

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สายไฟโรงงาน โรงงานชีวมวล NPS

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) “NPS” ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานสะอาด ทางเลือกสำหรับอนาคตด้วยการนำส่งสาย underground distribution line 22kV ให้โรงไฟฟ้าในกลุ่ม NPS ซึ่งมีทั้งหมด 11 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 726 เมกะวัตต์ และมีประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปี

สายไฟ underground distribution line 22kV นี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งให้กับบริษัท NPS เพื่อติดตั้งเป็นสายส่งกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อNPS ไปยังลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในสวนอุตสาหกรรม 304 IP7 Phase 3 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ทาง NPS ผลิตได้นั้น จะถูกส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จ. ปราจีนบุรี กว่า 130 ราย

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการแห่งความภาคภูมิใจของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ในการเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เรามีความมั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพของการส่งต่อกระแสไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพในระดับโลกและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Price List-ข้อมูลราคา

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
Line@: @phelpsdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ รวมภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจาก บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในสายงานอาชีพทักษะไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและมีความมุ่งมั่นต้องการวางรากฐาน มอบความรู้วิชาชีพด้านสายไฟฟ้าให้แก่น้องๆ กลุ่มอาชีวศึกษาทุกคน ให้สามารถนำความรู้เรื่องการติดตั้งสายไฟฟ้าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพราะเรื่องของสายไฟฟ้ามีความสำคัญต่อผู้ใช้งาน และผู้ติดตั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ต้องมีทักษะเรื่องของสายไฟอย่างถูกต้อง รวมถึงคำนึงการเลือกใช้สายไฟฟ้าในการติดตั้งให้ตรงตามาตรฐานกำหนด

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายเดียวของประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในครั้งนี้ และ สนับสนุนสายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการแข่งขันตลอดทั้งงาน

รวมทั้งนำหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ส่งมอบให้กับวิทยาลัยทั้ง 62 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อใช้ประกอบเป็นตำราเรียนวิชาไฟฟ้ากำลัง อีกทั้งนำทีมงานวิศวกรให้ความรู้ อบรมเชิงทฤษฏี ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและการควบคุมไฟฟ้า พร้อมทำการทดสอบข้อเขียนภายในงาน

เฟ้ลปส์ ดอด์จ และทีมงานทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆจะได้รับความรู้เรื่องสายไฟฟ้า และ การเลือกใช้สายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนด เพื่อเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งสายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

รวมภาพบรรยากาศภายในงาน

สายไฟฟ้า แข่งขันอาชีวศึกษา (4)
สายไฟฟ้า แข่งขันอาชีวศึกษา (3)
สายไฟ แข่งขันอาชีวะ
สายไฟ แข่งขันอาชีวะ
สายไฟฟ้า แข่งขันอาชีวะ
สายไฟ แข่งขันอาาชีวะ
สายไฟ แข่งขันอาชีวะ
สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือข้อมูลเพิ่มเติม
Line OA: @phelpsdodge_th
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Tel. ‭02 680 5800‬

เฟ้ลปส์ ดอด์จ จัด workshop พิเศษ

ให้กับน้องๆ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานเฟ้ลปส์ ดอด์จ จัด workshop พิเศษ ให้กับน้องๆ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเพิ่มความรู้นอกห้องเรียน และน้องๆยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อเป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพในอนาคต

โดย workshop ครั้งนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้โครงสร้างสายไฟฟ้า,ชนิดสายไฟฟ้า รวมไปถึงการติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด และยังได้เห็นตัวอย่างโครงสร้างสายไฟฟ้าหลายระดับแรงดัน ได้แก่ High Voltage Cable , Medium Voltage Cable,Low Voltage Cable และสาย Building Wire Cable ที่ผลิตด้วยสุดยอดเทคโนโลยีจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ อีกด้วย

และ Highlight กิจกรรมรอบบ่ายจากทีมงานวิศวกรไฟฟ้า ด้วยการสอนวิธีคำนวณการเลือกใช้สายไฟฟ้า พร้อมการใช้สูตรลัดการคำนวณ Electrician Assistant V1.4b ที่พัฒนาโดยวิศวกรจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ

ทั้งนี้ทีมงานเฟ้ลปส์ ดอด์จ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พิชัย อารีย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และน้องๆนักศึกษา ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับทีมงาน เฟ้ลปส์ ดอด์จ
เป็นอย่างดีนะคะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในวันนี้น้องๆจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ

บรรยากาศการบรรยายความรู้เรื่องสายไฟฟ้า

โดยทีมงานวิศวกรจาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ

งานสัมมนาเชิงวิชาการ

IEEE Power & Energy Series

เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ : โครงสร้าง พื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำรุงรักษา”

19-21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
เฟ้ลปส์ ดอด์จ รวมภาพบรรยาศงานสัมมนาเชิงวิชาการ IEEE Power & Energy Series เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ : โครงสร้าง พื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำรุงรักษา”
งานสัมมนาครั้งนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ และ ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสายเคเบิลใต้ดิน ได้นำความรู้ และ เทคโนโลยีเคเบิลใต้ดินมามอบให้แก่ผู้ให้บริการออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ทดสอบปฏิบัติการและบำรุงรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างเคเบิลใต้ดิน และการติดตั้งได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ภาพบรรยากาศงาน งานสัมมนาเชิงวิชาการ

IEEE Power & Energy Series

คุณทวี บุญมีฤทธิ์ Business Manager, State Owned Enterprise บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เป็นตัวแทนต้อนรับ คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง และ Vice Chairman, Technical & Social Activities,IEEE Power & Energy Society-Thailand Chapter  ในการเยี่ยมชมบูธแสดงเทคโนโลยีสายไฟฟ้าสำหรับเคเบิลใต้ดิน จากเฟ้ลปส์ ดอด์จ พร้อมได้มีโอกาสมอบของที่ระลึก จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ ให้กับท่านรองผู้ว่าฯ ในการเยี่ยมชมบูธในครั้งนี้

คุณกฤษณะ มากทรัพย์ Field Application Engineering Manager, Phelps Dodge International (Thailand) Limited วิศวกรไฟฟ้าจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ วิทยากรผู้ให้ความรู้โครงสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน และ Mobile Engineering Solution ซึ่งพร้อมทดสอบแบบ On-Site ด้วยวิธี AC Resonance ได้ทั่วประเทศ

สัมมนาสายไฟฟ้า

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Price List-ข้อมูลราคา

Extra high – high voltage Power cablesMedium voltage power cables
Fire Resistant and Low Smoke Halogen Free cables 
Building Wire and Bare Conductor
Telecommunication Cables
Low Voltage Power and Control Cables

Phelps Dodge Design Forum

เฟ้ลปส์ ดอด์จ จัดใหญ่อีกครั้งสำหรับภาคใต้ สัมมนาวิชาการเต็มรูปแบบสำหรับหาดใหญ่

ณ Centara Hotel Hat Yai จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
รวมภาพบรรยากาศงานสัมมนา Phelps Dodge Design Forum การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ Centara Hotel Hat Yai จ.สงขลา ที่ผ่านมาค่ะ เฟ้ลปส์ ดอด์จ จัดใหญ่ให้อีกครั้งสำหรับภาคใต้ตามคำเรียกร้อง เพื่อต้อนรับวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ คณะอาจารย์ภาควิศวกรรมไฟฟ้า น้องๆ นักศึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโซนหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้มาร่วมงานสัมมนาสำหรับภาคใต้ที่ได้จัดขึ้นอีกครั้ง
ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับความรู้และได้ร่วมเสวนา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า โดยมี รศ.ศุลี บรรจงจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศตัวจริง และ ทีมงานวิศวกรไฟฟ้าจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ ให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ รวมไปถึงน้องๆ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่ได้มาร่วมงาน ยังได้มีโอกาสเรียนรู้โครงสร้างสายไฟฟ้า และ การใช้งานอย่างถูกต้อง โดยทีมงานวิศวกรคุณภาพจาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ
และงานสัมมนาในครั้งนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้ส่งมอบ หนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ให้กับสถาบันการศึกษาในจังหวัดภาคใต้เพื่อใช้เป็นตำราเรียนภาควิศวกรรมไฟฟ้าให้กับน้องๆ เช่นเคยค่ะ
ทีมงาน เฟ้ลปส์ ดอด์จ ขอขอบคุณวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ คณะอาจารย์ น้องๆ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับทีมงานเฟ้ลปส์ ดอด์จ และร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะ สัมมนาครั้งต่อไป เฟ้ลปส์ ดอด์จ จะไปเยือนที่ใด รอติดตามกันได้เลยนะคะ
สำหรับท่านใดที่ต้องการหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งติดต่อเพื่อขอทราบเงื่อนไขการขอรับหนังสือได้ที่ Line : @phelpsdodge_th
หมายเหตุ* หนังสือมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขครบนะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. ‭02 680 5800‬

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดย รศ.ศุลี บรรจงจิตร

และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายไฟฟ้า จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ

Phelps Dodge Design Forum

การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

สัมมนาวิชาการเต็มรูปแบบครั้งแรกสำหรับภาคใต้

ณ Royal Phuket City Hotel ห้อง Ballroom 1-2
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563
รวมภาพบรรยากาศงานสัมมนา Phelps Dodge Design Forum การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ งานสัมมนาเต็มรูปแบบสำหรับภาคใต้ที่แรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ Roya Phuket City Hotel จ.ภูเก็ต ที่ผ่านมาค่ะ
ในงานนี้ได้มีการพบปะเสวนากับชาววิศวกรรมไฟฟ้าจากทั้งภาคการศึกษา ภาคราชการ และภาคธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมด้วยการถาม-ตอบ ไขข้อข้องใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศตัวจริง รศ.ศุลี บรรจงจิตร กันอย่างเต็มอิ่ม   อีกทั้งยังมีการอัพเดตข้อมูลสายไฟฟ้าจากวิทยากรของเฟ้ลปส์ ดอด์จ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าระดับโลกที่หลากหลายให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้สัมผัสกันในงาน
นอกจากนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จได้ถือโอกาสนี้ส่งมอบหนังสือคู่มือออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับน้องๆที่กำลังศึกษาวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้าในสถาบันต่างๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเรียนสำหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ
ทีมงาน เฟ้ลปส์ ดอด์จ ขอขอบพระคุณวิศวกรไฟฟ้า คณะอาจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะ  สำหรับท่านใดที่ต้องการหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า  สามารถแจ้งติดต่อเพื่อขอทราบเงื่อนไขการขอรับหนังสือได้ที่ Line@: @phelpsdodge_th
หมายเหตุ* หนังสือมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขครบนะคะ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดย รศ.ศุลี บรรจงจิตร

และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายไฟฟ้า จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ

 Phelps Dodge Design Forum

การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

สัมมนาวิชาการเต็มรูปแบบ

สำหรับภาคเหนือ

ณ ณ At Nimman Convention Centre เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
รวมภาพบรรยากาศงานสัมมนาสำหรับภาคเหนือมาฝากค่ะ Phelps Dodge Design Forum การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
รอบนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ เยือนถิ่นล้านนา พบปะวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ คณะอาจารย์ภาควิศวกรรมไฟฟ้า และ ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งภาคเหนือ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ At Nimman Convention Centre
สำหรับครั้งนี้เหล่าบรรดาวิศวกรทุกท่าน ได้ร่วมเสวนาการออกแบบระบบไฟฟ้า และรับความรู้เต็มรูปแบบโดย รศ.ศุลี บรรจงจิตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการออกแบบระบบไฟฟ้ามือหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังได้อัพเดทความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า โดย วิศวกรไฟฟ้าจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ ค่ะ

และที่สำคัญงานนี้ ไม่พลาดที่จะนำหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ส่งมอบเป็นตำราเรียนให้กับน้องๆวิศวกรไฟฟ้า สำหรับสถาบันการศึกษาของภาคเหนือ อีกด้วยค่ะ

ทีมงานเฟ้ลปส์ ดอด์จ ขอขอบคุณวิศวกรไฟฟ้า คณะอาจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ในครั้งนี้นะคะ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดย รศ.ศุลี บรรจงจิตร

และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายไฟฟ้า จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ

ณ At Nimman Convention Centre

 Phelps Dodge Design Forum

การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

สัมมนาวิชาการเต็มรูปแบบครั้งแรกสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KICE จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
เฟ้ลปส์ ดอด์จ เก็บภาพบรรยากาศงานสัมมนา Phelps Dodge Design Forum การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ สัมมนาวิชาการเต็มรูปแบบครั้งแรกสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KICE จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มาฝากค่ะ
การเยือนอีสานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ศุลี บรรจงจิตร บรรยายเชิงวิชาการด้านการออกแบบอย่างเต็มอิ่ม พร้อมการอัพเดทข้อมูลสายไฟฟ้าจากวิศวกรผู้ชำนาญการจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ พี่ๆน้องๆชาววิศวกรรมไฟฟ้ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
และในโอกาสนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้ส่งมอบหนังสือ “เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือออกแบบระบบไฟฟ้า” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับสถาบันการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 650 เล่มอีกด้วย

ทีมงานเฟ้ลปส์ ดอด์จขอขอบพระคุณ ท่านวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ คณะอาจารย์จากทุกสถาบัน และผู้ชำนาญการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มา ณ ที่นี้อีกครั้ง แล้วรอพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโดย รศ.ศุลี บรรจงจิตร

และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายไฟฟ้า จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ
ต้นตำรับคู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าเล่มแรกของประเทศไทย

ขอเรียนเชิญท่านวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่านเข้าร่วมงาน

Phelps Dodge Design Forum
การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

งานสัมมนาสายไฟฟ้า

ที่สุดของงานสัมมนาวิชาการเต็มรูปแบบสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการออกแบบระบบไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของประเทศ !

รศ.ศุลี บรรจงจิตร

พร้อมรับ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ฟรี !

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ห้อง Meeting Room 1-2 ชั้น 2

วันพุธ 16 กันยายน 2563 09.00 – 16.00 น.

*หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสัมมนาเริ่มลงทะเบียนเข้างาน เวลา 09.00 – 09.30 น.

**ลงทะเบียน ได้แล้ววันนี้ – 10 กันยายน 2563**

***สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 100  ที่นั่งเท่านั้น*** 

หมายเหตุ*
ผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา จะได้รับรหัสการเข้าร่วมงาน
ผ่าน E-mail และรอการติดต่อกลับจากทีมงาน เฟ้ลปส์ ดอด์จ ก่อนวันงานสัมมนา

เฟ้ลปส์ ดอด์จ

สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

พร้อมนำส่ง หนังสือ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า

คู่มือไฟฟ้า สายไฟฟ้า

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมนำส่ง หนังสือ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษา คณะวิศวกรรมไฟฟ้า และช่างไฟฟ้ากำลังทุกท่าน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อเป็นประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพในอนาคต

สำหรับสถาบันใดที่มีความต้องการหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่่อใช้ประกอบการเรียนการสอ


โปรดกรอกข้อมูล เพื่อแจ้งความต้องการหนังสือ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.อาจารย์ตัวแทนสถาบันลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทุกข้อตามที่มีเครื่องหมาย* ที่ https://www.pdcable.com/register-university/

2.รอการติดต่อกลับจากทีมงาน เฟ้ลปส์ ดอด์จ

หมายเหตุ*

*หนังสือมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์จัดสรรตามจำนวนที่เหมาะสมในแต่ละสถาบัน

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Catalog    Price List 

Building Wire and Bare Conductor

Low voltage Power and Control Cables

เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต
#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

พบตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ ได้ที่ http://www.pdcable.com/distribution-2/

หนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า แจกฟรี !!

หนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า แจกฟรี

 

หนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า แจกฟรี !!

📢ข่าวดี เนื่องจากความต้องการ หนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมาก

วันนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ แจกฟรี  หนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับชาววิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนากับเราเมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบไฟฟ้า ต่อยอดองค์ความรู้ เป็นคู่มือติดตัวสำหรับทุกท่าน

โดยกติการับหนังสือ มีดังนี้ค่ะ

1.เพียงร่วมสนุกตอบคำถาม ผ่านเว็บไซต์ โดยตอบให้ครบทุกข้อ ตามที่มีเครื่องหมาย*กำหนด ที่ Link นี้ค่ะ http://bit.ly/3a4jiNi

2.Add Line : @phelpsdodge_th หรือ https://lin.ee/lUu5N3x

3.ชำระค่าจัดส่งจำนวน 100 บาท (ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งวิธีการชำระเงินผ่าน Line Official Account)

4.กิจกรรมสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


หมายเหตุ*

**หนังสือมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมสนุกตอบคำถามครบตามกติกาและภายในระยะเวลาที่กำหนด
**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
**ของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
**ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับหนังสือเท่านั้น
**ชื่อและที่อยู่ซ้ำกัน ขออนุญาตสละสิทธิ์ให้ท่านอื่นเป็นลำดับถัดไป


เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต

#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #Safety
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต
#หนังสือคู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า

งานเปิดตัวครั้งสำคัญ แห่งปี

หนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า

เก็บภาพบรรยากาศ งานเปิดตัวครั้งสำคัญมาฝากค่ะ สำหรับงานเปิดตัว เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ต้นตำรับคู่มือออกแบบระบบไฟฟ้าเล่มแรกในประเทศไทย ที่วิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทุกท่านรอคอย เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

พร้อมการได้รับความรู้จากการบรรยายสัมมนาเชิงวิชาการ Phelps Dodge Design Forum การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศตัวจริง อ.ศุลี บรรจงจิตร

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวหนังสือ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ครั้งสำคัญในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ และทางเฟ้ลปส์ ดอด์จ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ฉบับใหม่ล่าสุดนี้ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุม ครบถ้วน ที่สุดของการตอบโจทย์การใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบสามารถเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่ทุกท่านมี เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับกิจกรรมดีๆ แบบนี้จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ จะมีจัดขึ้นอีกครั้งที่ใด สามารถคอยติดตามข่าวสารจากทางหน้าแฟนเพจของเราได้เลยนะคะ

คุณกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขายและการตลาด
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขึ้นกล่าวเปิดงาน การเปิดตัวหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า ในครั้งนี้

รศ.ศุลี บรรจงจิตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
บรรยายการสัมมนาเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า
Phelps Dodge Design Forum การออกแบบระบบไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ


คุณวัฒนะ โรจนวิทูร
Field Application Engineering Manager
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ให้ความรู้เรื่องสุดยอดเทคโนโลยี การผลิตสายไฟฟ้าคุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ พร้อมตอบข้อข้องใจต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถาม-ตอบ ภายในงาน

เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟ้ฟ้าฉบับใหม่ล่าสุด คู่มือการออกแบบที่ดีที่สุด

เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน ที่สุดของการตอบโจทย์การใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ

ภาพบรรยากาศภายในห้องสัมมนา เปิดตัวหนังสือ เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ต้องขอขอบคุณวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่ได้ให้การต้อนรับเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า จากเฟ้ลปส์ ดอด์จ ในครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

📞Tel. 02 680 5800
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #สายไฟคุณภาพสูง
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต
#เฟ้ลปส์ดอด์จ #หนังสือคู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า

เฟ้ลปส์  ดอด์จ  Workshop

มอบความรู้นอกห้องเรียน ให้กับน้องๆ ม.มหิดล

#เฟ้ลปส์ดอด์จWorkshop

จบกันไปแล้วค่ะ กับการจัดกิจกรรม Workshop ให้กับน้องๆ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยมหิดล EGEE Mahidol
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ ทีมงานวิศวกรจากเฟ้ลปส์ ดอด์จได้นำสาระความรู้นอกห้องเรียนเรื่องสายไฟฟ้า ที่เป็นประโยชน์กับน้องๆพร้อมกิจกรรม Workshop ที่มีประโยชน์สุดๆ มาฝากค่ะ ไม่ว่าจะเป็น

1.ความรู้เรื่องสุดยอดเทคโนโลยีการผลิตสายไฟฟ้า ที่เป็นเทคโนโลยีเพียงหนึ่งเดียวจากเฟ้ลปส์ ดอด์จ

2.ได้ชมสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมไปถึงสายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Milliken Conductor หนึ่งเดียวในประเทศไทย

3.การเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด โดยเน้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

4.พร้อม Highlight สำคัญ จากทีมวิศวกรของเรา คือ #การสอนคำนวณโหลดสายไฟฟ้า ด้วยสูตรโปรแกรมการคำนวณ Electrician Assistant V 1.4 จากเฟ้ลปส์ ดอด์จ

การจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ทางเฟ้ลปส์ ดอด์จ ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ น้องๆ ปี 4 ทุกๆท่านนะคะ ที่ให้การต้อนรับทีมงานของเราเป็นอย่างดี

ทีมงานเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระความรู้เรื่องสายไฟฟ้าในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนเพื่อก้าวสู่สายอาชีพวิศวกรไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดค่ะ

Workshop ครั้งต่อไป เราจะไปกันที่ไหนนั้น ต้องคอยติดตามกันนะคะ


Phelps Dodge Life Line ทุกสายคือชีวิต
มั่นใจ ปลอดภัย ต้องสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ
#ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

ติดตั้งด้วยงานคุณภาพ ต้องสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ เท่านั้น
#สายไฟที่ช่างมืออาชีพทุกคนเลือกใช้

พบตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ ได้ที่ http://www.pdcable.com/distribution-2/

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #SafetyFirst
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต #workshop
#วิศวกร #คณะวิศวกรรม #Engineer

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก