Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : 60227 IEC 01 (THW)

โครงสร้างสาย : สายไฟ THW ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  450/750 V
จำนวนแกน : 1 แกน
ขนาด : 1.5-400 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟฟ้า THW ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
Continue reading “60227 IEC 01 (THW)”

ชื่อสาย : VAF, VAF-G

โครงสร้างสาย :  สายไฟ VAF,VAF-G ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :   300/500 V
ขนาด :  1-16 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน :  สายไฟ VAF,VAF-Gใช้ติดตั้งเดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย, เดินเกาะผนัง
Continue reading “VAF, VAF-G”

ชื่อสาย : 60227 IEC 10

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 10 ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 1.5-35 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 10 ที่ใช้เดินภายในบ้านและภายในอาคาร วางบนราง
Wire way, Cable tray, Ladder, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต,ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า,
เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย,วางบนรางเคเบิล,เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย
Continue reading “60227 IEC 10”

ชื่อสาย : NYY, NYY-G

โครงสร้างสาย : สายไฟ NYY , NYY-G ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :  450/750 V
ขนาด : แกนเดียว : 1-500 sq.mm. หลายแกน : 50-300 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2559
การใช้งาน : สายไฟ NYY, NYY-G ที่ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน
หรือก่อนเข้าอาคาร, สายไฟ NYY, NYY-G สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า,เดินในช่องเดินสาย
และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย, สาย NYY , NYY-G สามารถวางบนรางเคเบิล, เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย
Continue reading “NYY, NYY-G”

ชื่อสาย : VCT, VCT-G

โครงสร้างสาย : สายไฟ VCT , VCT-G ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :   450/750 V
ขนาด :  4-35 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2559
การใช้งาน : สายไฟ VCT , VCT-G ที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือช่าง มอเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยการร้อยท่อฝังดิน
สายไฟ VCT,VCT-G สามารถฝังดินโดยตรง, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต,ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสาย, วางบนราง
เคเบิล,เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย
Continue reading “VCT, VCT-G”

ชื่อสาย : 60227 IEC 53 

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 53 ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.75-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 53 ที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กสามตา, และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หยิบยกได้
Continue reading “60227 IEC 53”

60227 IEC 52

ชื่อสาย : 60227 IEC 52

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 52 ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/300 V
ขนาด : 0.5-0.75 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 52 ใช่ต่อภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้
Continue reading “60227 IEC 52”

ชื่อสาย : 60227 IEC 02 (THWF)

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 02 (THWF) ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :   450/750 V
ขนาด :  1.5-240 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 02 (THWF) ที่ใช้เดินในตู้ควบคุม, นอกจากนี้สามารถติดตั้งด้วยการเดินร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
Continue reading “60227 IEC 02 (THWF)”

ชื่อสาย : 60227 IEC 05 (IV)

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 05 (IV) ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็ง, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.5-1 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 05 (IV) ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่อง
เดินสาย
Continue reading “60227 IEC 05 (IV)”

ชื่อสาย : 60227 IEC 06 (VSF)

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 06 (VSF) ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :   300/500 V
ขนาด :  0.5-1 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 06 (VSF) ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
Continue reading “60227 IEC 06 (VSF)”

60227 IEC 07 (HIV)

ชื่อสาย : 60227 IEC 07 (HIV)

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 07 (HIV) ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็ง, ฉนวนพีวีซี, อุณหภูมิ 90 องศา, แกนเดียว
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.5-1 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 07 (HIV) ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
เดินสาย
Continue reading “60227 IEC 07 (HIV)”

60227 IEC 08 (HVSF)

ชื่อสาย : 60227 IEC 08 (HVSF)

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 08 (HVSF) ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, อุณหภูมิ 90 องศา, แกนเดียว
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.5-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 08 (HVSF) ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
Continue reading “60227 IEC 08 (HVSF)”

ชื่อสาย : 60227 IEC 56

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 56 ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, อุณหภูมิ 90 องศา, หลายแกน
แรงดัน :  300/300 V
ขนาด : 0.5-0.75 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 56 ใช่ต่อภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้
Continue reading “60227 IEC 56”

ชื่อสาย : 60227 IEC 57

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 57 ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, อุณหภูมิ 90 องศา, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.75-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 57 ใช้ในป้ายโฆษณา, ใช้ต่อเข้าดวงโคม และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้
Continue reading “60227 IEC 57”

ชื่อสาย : 60227 IEC 43

โครงสร้างสาย : สายไฟ 60227 IEC 43 ตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  300/300 V
ขนาด : 0.5-0.75 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟ 60227 IEC 43 ใช้ต่อไฟประดับตกแต่งภายในอาคาร
Continue reading “60227 IEC 43”

ชื่อสาย : THW-A

โครงสร้างสาย : สายไฟ THW-A ตัวนำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC
แรงดัน :  750 V
ขนาด : 10-300 sq.mm.
มาตรฐาน : TIS 293-2541
การใช้งาน : สายไฟ THW-A สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก นิยมติดตั้งด้วยการเดินลอยในอากาศ
เดินบนลูกถ้วยฉนวน