Tel : 0-2680-5800

Menu

สายไฟและสายเคเบิ้ล มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

PHELPS DODGE LIFE LINE ทุกสายคือชีวิต

Leading of Safety Wire&Cable

สายไฟและสายเคเบิ้ล มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

PHELPS DODGE LIFT LINE ทุกสายคือชีวิต

Leading of Safety Wire&Cable

Household

สายไฟที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร บ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก

Utility and Infrastructure

สายไฟที่ใช้ในงานสาธารญูปโภค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า การส่งจ่ายกำลังไฟบนดิน และใต้ดิน

Building and Construction

สายไฟที่ใช้ในงานอาคารสูง อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

Industrial, Oil & Gas, and Petrochemical

สายไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
วัสดุพอลิเมอร์ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

Mass Rapid Transportation

สายไฟที่ใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS, MRT, Airport Rail Link, รถไฟความเร็วสูง

ผู้นำแห่งเทคโนโลยี การผลิตสายไฟฟ้าอันดับ 1

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 (50ปี) โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้าในประเทศไทย และกลุ่มบริษัท เฟ้ลปล์ ดอด์จอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เราเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทย โดยริเริ่มนำเทคโนโลยีตลอดจนกระบวนการผลิตใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและระดับโลก เพิ่มเติม

คู่หู คู่สายไฟ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าอันดับ 1

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเรา

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีการผลิตสายไฟฟ้า

ค้นหาร้านค้า

      สอบถามข้อมูลสินค้า / สั่งซื้อสินค้า

      คู่หูสายไฟ