Tel : 0-2680-5800

เทคโนโลยีผลิตสายไฟ

เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน1 High voltage mobile testing unit เป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ให้บริการการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูงตามมาตรฐาน IEC แบบเคลือนที่ ซึ้งเฟ้ลปส์ ดอด์จ เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้บริการ

ผลิตสายไฟ2 ผลิตสายไฟได้แรงดันสูงสุด 245 kV พร้อมห้องทดสอบสายแรงดันสูงสุด 400 kV แห่งเดียวในประเทศไทย

3 มั่นใจคุณภาพและประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าสูงสุด ด้วยทองแดงบริสุทธิเกรดพรีเมียม A+

การนำไฟฟ้าสูงสุด

4 VCV (Vertical Continuous Vulcanization) มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการหุ้มฉนวนแนวดิ่ง เจ้าแรกและเจ้าเดียวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ตัวนำของสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตรงกึ่งกลางอย่างสมมาตร ทำให้นำไฟฟ้าสูงสุด

VCV (Vertical Continuous Vulcanization)

หลอมทองแดง5 หลอมทองแดงในเตาหลอมระบบปิดปราศจากอ็อกซิเจนในเนื้อทองแดงจึงทำให้รีดลอวทองแดงได้ขนาดเล็กมากโดยไม่เปราะหักขาดง่าย

เทคโนโลยีผลิตแบบ Miliken Conductor6 เทคโนโลยีผลิตแบบ Miliken Conductor (ตัวนำแบบมิลลิเก้น) เราเป็นเจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ ตัวนำแบบมิลลิเก้นจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า และสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าตัวนำตเกลียวแบบปกติ

ฉนวนเกรดพิเศษ7 ฉนวนเกรดพิเศษทนอุณหภูมิได้กว่า 70 องศาเซลเซียส

เทคโนโลยีการหุ้มฉนวนสองชั้น8 Skinned Insulation คือ เทคโนโลยีการหุ้มฉนวนสองชั้นสำหรับหุ้มฉนวนสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทำให้ฉนวนมีค่าความต้านทานไฟฟ้ามากกว่า เฟ้ลปส์ ดอด์จ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีมาใช้ผลิตสายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้

ผลิตสายไฟแรงดันสูงพิเศษ9 ผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย ที่สามารถผลิตสายไฟแรงดันสูงพิเศษ เพื่อรองรับการกระจายไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินโดย 3 หน่วยงานหลัก คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สายไฟ โครงการคุณภาพ10 ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จากโครงการคุณภาพ ทั้งในด้านที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ11 สายไฟคุณภาพระดับสูง เป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ

สายโทรศัพท์12 ที่สุดของ “สายโทรศัพท์” ในประเทศไทย ทั้งด้านชื่อเสียงและคุณภาพการใช้งานระดับสูง

ผู้ส่งออกสายไฟ

13 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกยาวนานกว่า 20 ปี ในฐานะผู้ส่งออกสายไฟมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก